Wettelijke kennisgeving

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

KEYTON, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, en waarmee het alle gebruikers van de website informeert over de gebruiksvoorwaarden. Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verplicht zich tot het naleven en strikt naleven van de bepalingen hierin, evenals van elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

KEYTON behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van gebruikers over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van KEYTON als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: keyton.com/
Handelsnaam: KEYTON
Bedrijfsnaam: KEYTON TECH CORPORATION SL
Maatschappelijke zetel: Carrer Fusteria, 17, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante
Telefoon: +34 965 129 149
E-mail: [email protected]

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ of hebben, indien van toepassing, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en is geregistreerd in de bijbehorende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze waren bestemd, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ vereist. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan de VERANTWOORDELIJK en die op de website kunnen voorkomen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor elke mogelijke controverse die hieromtrent kan ontstaan. De VERANTWOORDELIJK PARTIJ geeft derden uitdrukkelijk toestemming om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval om door te verwijzen naar de hoofdwebsite keyton.com/.

De VERANTWOORDELIJK erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enig recht of verantwoordelijkheid over hen, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door dezelfde. Als u opmerkingen wilt maken over mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten of over de inhoud van de website, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE partij is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die is gepubliceerd op haar website, op voorwaarde dat zij geen effectieve kennis heeft dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een externe derde partij of, indien dit wel het geval is, zij zorgvuldig heeft gehandeld om de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

Gebruik van cookies

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server verstuurt naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor de correcte werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn in elk geval van tijdelijke aard, met als enige doel het browsen efficiënter te maken en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. In geen geval leveren deze cookies zelf persoonlijke gegevens op en ze zullen niet worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt ook de browser herkennen die door de gebruiker wordt gebruikt om het surfen te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang kunnen krijgen tot gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder zich bij elk bezoek te hoeven registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, verkeersparameters, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren, etc., in deze gevallen zijn het technisch gezien onmisbare cookies, maar nuttig voor de gebruiker.

Deze website installeert geen cookies zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij gewaarschuwd wordt voor de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn apparatuur verhindert. Raadpleeg de instructies van je browser voor meer informatie.

Beleid koppelen

Vanaf de website kunt u worden doorgestuurd naar inhoud op websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun respectievelijke websites wordt geplaatst, aanvaardt de VERANTWOORDELIJKE geen aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval zal het onmiddellijk alle inhoud verwijderen die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, door onmiddellijk de verwijzing naar de betreffende website te verwijderen en de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van de betreffende inhoud.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in forums, chats, blog generatoren, commentaren, sociale netwerken of enig ander medium dat derden in staat stelt om zelfstandig inhoud te publiceren op de website van de VERANTWOORDELIJKE. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, stelt het zichzelf beschikbaar aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, waarbij actief wordt meegewerkt aan het verwijderen of, indien van toepassing, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde kan aantasten of schenden. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar is voor deze classificatie, dient hij/zij de beheerder van de website onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om er zeker van te zijn dat hij correct functioneert. In principe kan een goede werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ sluit echter de mogelijkheid van bepaalde programmeerfouten, of het optreden van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken, niet uit.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een serveractiviteitenbestand waarmee de gegevens verder kunnen worden verwerkt om puur statistische metingen te verkrijgen van het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, het punt van toegang, enz.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de GEBRUIKER of de plaats waar de verplichting wordt nagekomen, zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.